Stanovy Spolku

dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Název, sídlo, doba trvání spolku

 1. Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel základní školy Trávníčkova.
 2. Sídlo spolku je v Praze.
 3. Spolek je založen na dobu neurčitou.
 4. IČ spolku je 04816846.

II. Účel spolku, vedlejší činnost spolku

 1. Účelem spolku je sdružování rodičů a přátel Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 (dále jen „ZŠ“) za účelem podpory, rozvíjení a participace na činnosti ZŠ, a obohacování a rozvíjení kulturního a společenského života Prahy 5 i celého regionu.
 2. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. O zahájení, ukončení, přerušení či změně předmětu podnikatelské činnosti spolku rozhodne podle potřeby jednatel spolku.

III. Vznik a zánik členství, evidence členů

 1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.
 2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje členská schůze spolku.
 3. Jednatel spolku vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy. Seznam členů spolku je přístupný pouze členům spolku.
 4. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
  a) dobrovolným vystoupením člena,
  b) úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem osoby právnické,
  c) vyloučením rozhodnutím členské schůze z důvodů dále uvedených.
 5. Člena lze vyloučit v případě, že:
  a) nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené dodatečné lhůtě,
  b) přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku,
  c) porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem,
  d) bez vážného důvodu a omluvy se nezúčastnil více než jednoho zasedání členské schůze.
 6. Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným zájmům spolku nebo vážně narušující pověst spolku.
 7. Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení. Rozhodnutí musí být členu doručeno.

IV. Práva a povinnosti členů

 1. 1. Člen spolku má právo:
  a) hlasovat na členské schůzi,
  b) volit a být volen do orgánů spolku,
  c) účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,
  d) být informován o činnosti spolku.
 2. Člen spolku je povinen:
  a) řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,b) jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,
  c) řádně a včas hradit členské příspěvky, jsou-li vybírány,
  d) je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě.

V. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  a) členská schůze
  b) jednatel

VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze:
  a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
  b) schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku, je-li vydávána,
  c) volí a odvolává jednatele spolku,
  d) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku,
  e) stanoví výši a splatnost členských příspěvků,
  f) rozhoduje o zrušení či přeměně spolku.
 3. Členskou schůzi spolku svolává jednatel spolku nejméně jedenkrát ročně.
 4. Jednatel je povinen členskou schůzi svolat také z podnětu nejméně jedné třetiny členů spolku.
 5. Nesplní-li jednatel svou povinnost uvedenou v předchozí větě do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat členskou schůzi sám.
 6. Zasedání členské schůze se svolává následujícími způsoby:
  a) doporučeným dopisem zaslaným na adresu člena uvedenou v seznamu členů, nebo
  b) zprávou elektronické pošty (e-mail), zaslanou na e-mailovou adresu člena uvedenou
  v seznamu členů, nebo
  c) vyvěšením na internetových stránkách spolku, nebo fyzické vývěsce na místě známém všem členům spolku.
 7. Zasedání členské schůze se svolává tak, aby mezi odesláním pozvánky poslednímu ze členů spolku a datem konání zasedání neuplynulo méně než 15 dnů.
 8. Jsou-li členské schůzi přítomni všichni členové spolku, může členská schůze hlasy všech členů rozhodnout, že se členové spolku se vzdávají nároku na řádné svolání schůze.
 9. Člen spolku je oprávněn nechat se na členské schůzi zastoupit jinou osobou – podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce má právo hlasovat pouze o věcech uvedených v pozvánce, a to pouze v případě, že plná moc jej k hlasování výslovně opravňuje. Pouze člen zastoupený zástupcem oprávněným hlasovat se považuje za přítomného.
 10. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku.
  K přijetí rozhodnutí je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů.
 11. Jednatel je povinen účastnit se zasedání členské schůze a bez jeho přítomnosti nelze zasedání konat. Vysloví-li jednatel spolku nesouhlas s přijatým rozhodnutím členské schůze bezodkladně po jeho přijetí, je toto rozhodnutí platné pouze za předpokladu, že pro něj hlasovaly nejméně tři čtvrtiny všech členů spolku, jinak se na něj hledí jako by nebylo přijato.
 12. Není-li členská schůze usnášeníschopná, může ten, kdo ji svolal svolat náhradní zasedání členské schůze. Mezi odesláním pozvánky poslednímu ze členů spolku a datem konání náhradního zasedání nesmí uplynout méně než 15 dnů. Náhradní zasedání členské schůze je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných. Na náhradním zasedání členské schůze lze projednat pouze ty věci, které byly uvedeny v pořadu jednání členské schůze, která nebyla usnášeníschopná. Ustanovení odstavce 11. platí i pro náhradní zasedání členské schůze.
 13. Zasedání členské schůze řídí jednatel spolku.
 14. Ze zasedání členské schůze pořizuje jednatel spolku nebo jím pověřený člen spolku zápis.

VII. Jednatel

 1. Jednatel je individuální statutární orgán spolku.
 2. Jednatele jmenuje a odvolává členská schůze. Funkční období jednatele je desetileté.
 3. Jednatel rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze spolku.
 4. Jménem spolku jedná jednatel samostatně.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.
 2. V případě zániku spolku rozhodne členská schůze o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní volby. Není-li rozhodování členské schůze možné, rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem jednatel spolku.
 3. Toto nové úplné znění stanov spolku nahrazuje dnem schválení členskou schůzí všechna znění předchozí.